آشنایی با زندان ها در ایران

آشنایی با زندان ها در ایران

انواع زندان ها: 1- زندان بسته 2- نیمه باز 3- مراکز حرفه آموزی و اشتغال 4- مراکز اقدامات تامینی وتربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تبصره یک ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زندان بسته: زندانی محصور، با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای …