چرا وکیل خوب و قاضی خوب نداریم ؟

چرا وکیل خوب و قاضی خوب نداریم ؟

وکیل خوب | قاضی عادل صدای منشی را بلند میشنوم و صدای مردی را از لابی دفترم که فریاد می زد این وکیل نیست مسخره است نه وکیل خوب داریم و نه قاضی خوب .من با موکلم روبرو شدم، سه روز قبل در جلسه دادگاه وکیل او بودم جویای اعتراض او شدم موکلم فریاد زد …