مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری ، محکومیت حبس از شش ماه تا دو سال است . چنانچه فردی هم به رهبر و هم به امام خمینی توهین کند٬ مرتکب دو جرم شده است