نکات قابل توجه در امور قضائی

نکات قابل توجه در امور قضائی

آیا میدانید دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید از دادگاه، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند (مستند ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی) و اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که …