اولویت پرداخت دیون متوفی

اولویت پرداخت دیون متوفی

در صورت فوت «بدهکار» طلب «طلبکاران» چگونه پرداخت می شود؟ الف دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود (ماده 225 قانون امورحسبی ) در موقع تقسیم، دیونی که …