ضرورت اهلیت موصی و شرایط اجتماع صغیر و کبیر در وصیت

ضرورت اهلیت موصی و شرایط اجتماع صغیر و کبیر در وصیت

 – ضرورت اهلیت موصی (وصیت کننده) در مواردی که شخص، اهلیت وصیت کردن ندارد ( عدم اهلیت موصی )، برخلاف آنچه در سایر اعمال حقوقی مرسوم است، عدم اهلیت او از نوع تمتع است نه تصرف. بدین معنی که ارتباط وصیت به شخص موصی (وصیت کننده) مانع از این است که ولی یا قیم یا وصی بتواند …