نکاتی مهم در طرح دعوای تصرف عدوانی

نکاتی مهم در طرح دعوای تصرف عدوانی

در طرح دعوای تصرف عدوانی به چه نکاتی لازم است توجه کنیم..؟ تصرف عدوانی از نظر ادبی به معنای تصرف حق دیگری به صورت قهری متجاوزانه است. اما معنای حقوقی تصرف عدوانی نیز مشابه معنای لغوی آن است؛ یعنی اگر شخصی حق متعلق به دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند وی به عنوان  فردی …