عناصر تشکیل دهنده و تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

عناصر تشکیل دهنده و تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم خیانت در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده 241 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240، 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در …