دانستنی هایی درباره ابطال سند مالکیت

دانستنی هایی درباره ابطال سند مالکیت

در چه مواردی ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد صرف نظر از اینکه در برخی از موارد با استمداد اشخاص، از محاکم، نسبت به مواردی که املاکشان بنا حق، متعلق مالکیت دیگری قرار گرفته و یا املاکشان ملی اعلام شده است، که در این گونه موارد دادگاه پس ازتشخیص ذیحق بودن مدعی، اقدام …