چه کسانی می توانند دعوای اثبات مالکیت را در دادگاه مطرح کنند؟

متصرف هیچگاه نمی تواند دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند زیرا مطابق ماده 30 قانون مدنی ( اماره تصرف) و ماده 31 همین قانون  که بیان می کند: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

بنابراین آن شخصی که مدعی است و متصرف ملک هم نیست، مجاز است دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند و مضافا بر او وکیل یا قائم مقام قانونی مدعی نیز می توانند دعوای اثبات مالکیت را مطرح نمایند …

رتبه: 4.8 از 966 رأی