چرا عقد یا قرارداد به چند نوع تقسیم بندی شده اند ؟

نه تنها در حقوق تقسیم بندی متفاوت وجود دارد بلکه بطور کلی هر چیزی را می توان به چندین نوع تقسیم بندی کرد به عنوان مثال یک انسان تقسیم بندی آن ممکن است از لحاظ شکل ظاهری مانند بلند یا کوتاه بودن قدش یا رنگین پوست بودن یا نژاد و یا…. بنابراین در مورد مسائل حقوقی و از جمله عقود یا قراردادها، با توجه به آثار حقوقی مهم شان به تقسیم بندی متفاوت نیاز دارد زیرا هریک از این تقسیم بندیها علاوه بر تفاوت در تعریف در مقایسه با دیگر قرار دادها، آثاری مانند باطل بودن لازم بودن و جایز بودن و قابل انتقال بودن یا نبودن به وراث و …..بدنبال دارد

رتبه: 4.8 از 966 رأی