آیا برای جنین، مالی می توان وصیت کرد؟

بله، اما منوط به اینکه زنده متولد شود.

رتبه: 4.8 از 966 رأی