منظور از افراز چیست؟

افراز یعنی منفک شدن سهم یکی از شرکای مال غیر منقول بهرحال هرمال غیر منقول قابل افراز نیست به عنوان مثال دو نفر شریک در یک آپارتمان نمی توانند مال خود را افراز نمایند اما دو نفر شریک در یک زمین ۱۰۰۰متری وفق مقرراتدقانونی قادرند زمین خود را افراز نمایند و هر یک مالک ششدانگ ۵۰۰ متر زمین می شوند به عنوان مثال هریک هر زمان مایل باشند بدون اجازه و اذن یکدیگر می توانند ملک خود را بفروشند یا تغیر ساخت دهند .

رتبه: 4.8 از 966 رأی