فرق اقاله با فسخ قرارداد چیست ؟

آثار فسخ و اقاله یکی هست چنانچه ماده ۲۸۷ قانون مدنی بیان میکند: نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود، لذا جان کلام : همین آثار حقوقی برای خریدار در مورد فسخ مصداق دارد فقط فسخ با اراده یک طرف قرارداد انجام می گیرد اما اقاله با اراده دو طرف قرارداد انجام می گیردبه همین دلیل اقاله را نیز تفاسخ می نامند

رتبه: 4.8 از 966 رأی