شخص شاکی بعد از صدور رای برای استرداد مال اضافی، آیا باید دادخواست به دادگاه ارائه نماید؟

خیر زیرا در متن قانون رد مال تعین تکلیف شده است و در صورت محکومیت متهم بایستی از طریق دادگاه رسیدگی به جرم مال اضافی به شاکی مسترد شود.

رتبه: 4.8 از 966 رأی