در خصوص ارث زوجه (زن) تقسیم ارثیه چگونه است؟

وفق آخرین تصمیم گذاری قانونگذار، زوجه از تمامی اموال همسرش 1/8 به ارث می برد.

رتبه: 4.8 از 966 رأی