مستاجری که مغازه ای را با پرداخت حق سرقفلی از موجری اجاره نموده است اما ملک موصوف دارای پایان کار نیست می تواند سند اجاره رسمی دریافت کند؟

مستاجر باید ضمن اقامه دعوا بر علیه موجر مبتنی بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و الزام موجر به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت کلیه هزینه های قانونی و مالیات و عوارض شهرداری و دریافت حکم به نفع خود و با وجود استنکاف موجر از اجرای حکم، مستاجر با نظر دادگاه می تواند کلیه مخارج را پرداخت نماید و سپس با نمایندگی دادگاه در اداره ثبت موفق به اخذ سند رسمی شود. و بعد از آن مستاجر به طرح دعوای الزام موجر به پرداخت کلیه هزینه هایی که نسبت به دعوای قبلی نموده است مبادرت نماید و حتی بابت این مطالبه به جهت عدم تضییع حقوقش می تواند ابتدا مالی از موجر را توقیف نماید .

رتبه: 4.8 از 966 رأی