جهات مشترک عقد دائم با عقد منقطع چیست؟

عقد دائم و منقطع در پنج مورد مشترک هستند :

1-  محرمات نکاح  : فرقی در محرمات نکاح ( اعم از نسبی، سببی و رضاعی) میان عقد دائم و منقطع ندارد و تمام احکام نساء اعم از محرمات و محللات در نکاح منقطع نیز جاری است.

2- شرایط نکاح : هنگام عقد در هر دو، باید صیغه ازدواج جاری شود و زوجین و مهریه لازم است.

3- اذن ولی : به عقیده بسیاری از فقها اذن ولی در عقد باکره لازم است و از این جهت فرقی بین نکاح دائم و منقطع، وجود ندارد.

4- احکام فرزند : تمام احکام ولد نکاح دائم در ولد نکاح منقطع نیز وجود دارد لذا احکام میت، ارث فرزند، نفقه فرزند، حضانت و ولایت در عقد منقطع مانند عقد دائم است.

5- عده زن : در عقد منقطع مانند عقد دائم هنگام جدایی زن از مرد ، عده زن واجب است، البته عده عقد منقطع کوتاه تر و طبق دیدگاه مشهور فقها دو حیض کامل است ولی در عقد دائم، دو حیض کامل و یک لحظه از حیض سوم است، و عده زنی که حیض نمی شود، در عقد دائم سه ماه و در عقد منقطع 45 روز است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی