جهات تفاوت عقد دائم با عقد منقطع چیست ؟

این دو ازدواج در سه مورد با هم تفاوت دارند :

1- ذکر مدت : در عقد دائم مدت وجود ندارد اما در عقد منقطع ذکر مدت به اتفاق فقها لازم است البته بسیاری از فقها معتقدند: اگر در عقد منقطع مدت ذکر نشود، عقد تبدیل به عقد دائم می شود

اما در حقوق موضوعه ایران ذکر مدت در عقد منقطع شرط لازم است : و در ماده 1075 قانون مدنی تصریح شده است

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد و ماده 1076 همین قانون مشعر است : مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

2- تفاوت دیگر در این دو نوع ازدواج بحث نقفه، ارث، یعنی زن در ازدواج منقطع نه حق نفقه از شوهر دارد و نه از همسرش ارث می برد.

3- از دیدگاه فقها تفاوت دیگر در این دو نوع ازدواج : خروج از منزل است یعنی اکثریت نظریات مشهور فقها : خروج از منزل و سفر، بدون اجازه زوج جایز نیست ولی در عقد منقطع چنین نیست البته در عصر کنونی بخصوص که قانون مدنی در مبحث حقوق خانواده این گونه مواردی را ذکر نکرده است.. عملا بانوان در عقد دائم هنگام خروج از منزل مادام از همسر خود اجازه نمی گیرند .

رتبه: 4.8 از 966 رأی