ترکه و دارایی چیست ؟

ترکه، دارایی باقی مانده از متوفی است و دارایی از منظر حقوقی شامل : 1- اموال و مطالبات 2- بدهی و دیون و تعهدات است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی