اگر متصرف در مال غیر، تغییراتی انجام دهد دادگاه چگونه به این امر رسیدگی می کند؟

اگر در هنگام شکایت این موضوع را مطرح کتید، دادگاه در هنگام صدور رای حکم به اعاده به وضع سابق هم می دهد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی