اثبات جرم خیانت در امانت چگونه است ؟

از لحاظ عنصر مادی شاکی یا مدعی باید یکی از این موارد را اثبات کند که مرتکب مال امانی را استعمال کرده است یا تصاحب کرده است یا تلف کرده است و یا مفقود کرده است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی