آیا کسی می تواند تمام اموال خود را وصیت کند؟

اگر کسی ورثه نداشته باشد، می تواند تمام اموال خود را به دیگری وصیت کند که به ارث ببرد.

رتبه: 4.8 از 966 رأی