آیا مرد می تواند زن را برای همیشه طلاق ندهد؟

پاسخ این سئوال را از زبان وکیل مجرب طلاق تهران بازگو می کنیم: با توجه به اینکه حقوق خانواده کشور، تا کنون منبعث از شرع اسلام ( فقه امامیه ) است و در شریعت اسلام صرفا مرد حق طلاق دارد، لذا علی الاصول زن حق طلاق ندارد، ولی قانونگذار در ماده 1130 قانون مدنی چنین تصریح شده است: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود و در سال 1381 قانونگذار به تفسیر وضعیت عسر و حرج پرداخت و با اضافه کرده یک تبصره به شفافیت این موضوع به شرح ذیل  پرداخت :.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4 -ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 -ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد اگر عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

رتبه: 4.8 از 966 رأی