آیا دعوای حق سرقفلی، یک دعوای مالی است و هنگام اقامه دعوا، مدعی(خواهان) باید هزینه دادرسی 5/3% ارزش عرفی ملک پرداخت نماید

پاسخ آری است البته اگر (خواسته)موضوع دعوا تخلیه باشد دعوای غیر مالی است اما اگر مطالبه سرقفلی باشد، این دعوا، مالی است و باید هنگام اقامه دعوا، تقویم (ارزش گذاری) شود منتهی هنگام تقویم، معمولا خواهان مبلغی را که در نظر دارد تقویم می نماید و براساس آن 5/3% درصد پرداخت می نماید البته در پذیرش این نوع ارزش گذاری میان قضات ,اختلاف نظر است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی