آیا اگر شریک معترض به اینکه ملک قابلیت افراز دارد در مهلت قانونی اقدام نکرد دیگر نمی تواند اعتراض نماید ؟

بهتر است از دادگاه با دلیل محکمه پسند استمداد بطلبد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی