شرط داوری بهترین راه برای موفقیت در حل موضوع اختلاف در قراردادها

شرط داوری بهترین راه برای موفقیت در حل موضوع اختلاف در قراردادها

♥ شرط داوری، پیش بینی یک راه میانبر حقوقی بهترین راه میانبر دعوا برای موفقیت درحل موضوع اختلاف در یک قرارداد، پیش بینی شرط داوری است، زیرا اگر مابین طرفین قرارداد که متعهدین یا متعاقدین دعوا می باشند، اختلافات حقوقی ( مدنی)  ایجاد شود و لاجرم در دادگاه حقوقی، دعوای خود را مطرح نمایند برای …

حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن و قصد فرار از پرداخت دین

حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن و قصد فرار از پرداخت دین

ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال بیع نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر برادرزاده اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و …

مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک

مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک

دعوای ابطال معامله در نظریه های مشورتی، ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک پرسش: اگر خوانده دعوای ابطال مطالبه اقساط معوقه قرارداد فروش قسطی آپارتمان، دادخواست تقابل به خواسته ابطال قرارداد مزبور تقدیم کند، آیا دعوای اخیرالذکر مالی است یا غیرمالی و برفرض مالی بودن آیا خوانده موصوف مکلف به ابطال تمبر هزینه دادرسی بر اساس …