آشنایی با امتیازات عقد صلح

آشنایی با امتیازات عقد صلح

آشنایی با امتیازات عقد صلح در میان مردم دیده می شود که برخی، هنگام معامله، معتقدند عنوان عقد یا قراردادشان، را به جای بیع، صلح، تصریح کنند، از امتیازات بهتری برخوردارند. در این نوشته سعی بر آن است از دید بهترین وکلا در خصوص برتری این عقیده به تحلیل آن پرداخته شود. مفهوم صلح صرف …