تخلیه ملک تجاری

تخلیه ملک تجاری

⊗ شرایط تخلیه ملک تجاری در قوانین ایران اختلافات حوزه روابط موجر و مستاجر، دامنه گسترده ای دارند که از دید وکیل موجر و مستاجر بارزترین آنها ناظر به زمانی است که مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده اما مستاجر از موجر بابت تخلیه ملک مهلت میخواهد. ⇐ قانون در این رابطه چه میگوید.. حق …

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه یا تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بواسطه عدم تنظیم سند قرارداد اجاره، میزان اجاره بها مشخص نباشد هر یک از موجر یا مستاجر می تواند با رجوع به دادگاه درخواست تعیین اجاره …

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی در موارد ذیل و پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه محل وقوع ملک جایز است اگر موجر دارای حرفه و یا شغل معین و مستمر باشد، نمی تواند درخواست تخلیه نماید صرف نظر از اینکه میزان درآمد وی چقدر باشد. بازنشستگی …

شرایط تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط

شرایط تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط

تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط در صورتیکه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط نماید، موجر می تواند با اثبات تخلف مستاجر، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و بدون پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر، او را از ملک تخلیه نماید. مفهوم تعدی و تفریط مفهوم تعدی ماده 952 قانون مدنی …

شرایط تخلیه محل کسب به جهت عدم پرداخت اجاره بها

شرایط تخلیه محل کسب به جهت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه محل کسب به جهت عدم پرداخت اجاره بها، مربوط به دارنده حق سرقفلی و کسب و پیشه ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر مکلف است در موعد مقرر در اجاره نامه، اجرت المسمی و یا در صورت انقضای مدت اجاره، اجرت المثل را در آخر هر ماه جاری، یا حداکثر …

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تغییر شغل

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تغییر شغل

قانون تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تغییر شغل از آنجایی که در قراردادهای روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، شخصیت مستاجر و نوع شغل وی در عین مستاجره بسیار از نظر موجر مهم تلقی می گردد فلذا مستاجر بدون رضایت موجر حق تغییر شغل نداشته مگر با رضایت مالک یا در مورد فورس …

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل کسب و پیشه به جهت احداث ساختمان جدید برابر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه جایز است، تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ی ساختمان یا …

انتقال حق سرقفلی به جهت انتقال منافع مورد اجاره به غیر

انتقال حق سرقفلی به جهت انتقال منافع مورد اجاره به غیر

شرایط تخلیه به جهت انتقال به غیر مستاجر (یعنی دارنده حق کسب و پیشه) ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356: مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزا یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد، مگر اینکه کتبا و یا شفاها این اختیار به او داده شده باشد. …

فرق سرقفلی با حق کسب و پیشه

فرق سرقفلی با حق کسب و پیشه

فرق سر قفلی با حق کسب پیشه در قوانین ایران چیست؟ روابط موجر و مستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیدهای به نام حق کسب و پیشه و تجارت روابط  موجر و مستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیق­تر کرده است . از آنجا …