انواع تابعیت – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

انواع تابعیت – آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث سوم- انواع تابعیت بدواً لازم یه یاد آوری است که  اگر چه در عصر کنونی دولت ها ملت های خود را در انتخاب تابعیت آزاد اعلام نمودند، اما همین دولت ها  معتقد به رعایت ضابطه های بین المللی می باشند و بطور کلی همه دولت ها با آگاهی …

شرایط استرداد مجرمین و نحوه تقاضای استرداد مجرم از کشور ایران

شرایط استرداد مجرمین و نحوه تقاضای استرداد مجرم از کشور ایران

 دانستنی هایی در خصوص شرایط استرداد مجرمین نظر به اینکه در خصوص استرداد مجرمین قانون بین المللی وجود ندارد لذا اغلب دول دنیا با انعقاد عهد نامه یا قرارداد متقابل نسبت به استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری می نمایند. البته تقاضای استرداد مجرم توسط کشوری از کشور دیگر بدون قرارداد و عهدنامه هم امکان پذیر …

فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

بخش چهارم فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی  دراینجا ابتدا از تعریف و ذکر موارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن میگوییم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه که در قراردادهای یاد شده پیش بینی می شود ، بررسی می نمائیم . الف. تعریف وموارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی …

مواردی از فورس ماژور

مواردی از فورس ماژور

بخش سوم مواردی از فورس ماژور : بعد از بحث از قواعد عمومی راجع به شرایط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردی از آن باختصار مورد بررسی واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند که معمولاً درقراردادهای اقتصادی بین المللی بعنوان فورس ماژور ذکر می شوند وبحث از آنها در …

شرایط و آثار فورس ماژور

شرایط و آثار فورس ماژور

بخش دوم شرایط و آثار فورس ماژور نخست شرایط وارکان فورس ماژور که تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاری که فورس ماژور درصورت تحقق ببار می آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراینجا مبتنی بر قواعد عمومی حقوق، یعنی قواعدی است که عموماً درحقوق داخلی و حقوق …

فورس ماژور بخش 1

فورس ماژور بخش 1

قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مواردی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها  شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت،  به قوه قاهره استناد شود . در دعاوی ایران و آمریکا …