اقتدار قانونی ستاد مبارزه با کرونا

اقتدار قانونی ستاد مبارزه با کرونا

آشنایی با اقتدار قانونی ستاد مبارزه با کرونا در ایران چرا ستاد کرونا اقتدار قانونی دارد ؟ قبل از شناخت اقتدار قانونی ستاد کرونا شایسته است که شورای امنیت ملی ایران را بشناسیم… بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار ایران هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل سیزدهم در اصل 176 بیان نمود که: به …

منبع حقوق کشور ما

منبع حقوق کشور ما

منبع حقوق کشور ما قانون مدون است نه عرف وبه همین علت قانون اساسی در اصل متذکر شده که آرا دادگاهها الزاما بایستی مستند باشد . آنچه که سبب قاطعیت یک دعوا در محاکم می شود، انطباق ادعا با استنادات قانونی است و در نظام جمهوری اسلامی اگر برای یک عمل مجرمانه و یا یک …

نظام حقوقی ایران (بخش 2)

نظام حقوقی ایران (بخش 2)

چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق  به طوری که گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در …

نظام حقوقی ایران (بخش 1)

نظام حقوقی ایران (بخش 1)

نظام آموزش عالی حقوقی و عدلیه نوین (دادگستری) دو نقطه عطف تاریخی در صده اخیر تاریخ ایران به شمار می آیند. بیشتر تحولات اجتماعی، رخ دادها و وقایع مهم سیاسی، فرهنگی و علمی کشور که از برجستگی ویژه ای برخوردار بودند، توسط اشخاصی تحقق یافته است که دانش آموخته علم حقوق در نظام آموزش عالی …