فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

بخش چهارم فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی  دراینجا ابتدا از تعریف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن میگوییم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهای یاد شده پیش بینی می شود ، بررسی می نمائیم . الف. تعریف وموارد فورس ماژور…