مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی

مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟ در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند : در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت…