معرفی کمیسیون ماده 100 شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله موارد بسیار کاربردی است که شهروندان با آن رو به رو هستند.کمیسیون ماده 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما محسوب می شود. این کمیسیون، مرجع رسیدگی به مورد تخلفات ساختمانی است و احکام آن به وسیله شهرداری و سایر مراجع ذیربط اجرا خواهد شد.

کمیسیون ماده صد، سه عضو اصلی اجرا خواهد شد. کمیسیون ماده صد سه عضو اصلی دارد که با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد. موافقت دو عضو از سه عضو، امکان صدور رای را فراهم می کند. اما حضور جمعی اعضا برای صدور رای ضروری است.

در خصوص نحوه ابلاغ نیز در نظریه شماره 3631/7-10/7/1375  اداره حقوقی چنین آورده است: «در قوانین و مقررات شهرداری ها نحوه ابلاغ واعلام اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هرچند رعایت قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبود قانون، بهتر این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شود.» یعنی یا ابلاغ واقعی و یا ابلاغ قانونی شود و متخلف از وضعیت تخلف آگاه شود در خصوص کمیسیون ماده صد شهرداری ها، طبق تبصره 10 ماده 100 قانون و مستفاد از نظریه شماره 4979/7-19/12/1375 اداره حقوقی مرجع اعتراض به آرای کمیسیون بدوی، کمیسیون تجدید نظر در همان مرکز است که اعضای آن غیرازاعضای کمیسیون بدوی هستند و رای تجدید نظر قطعی است. البته قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد…

رتبه: 4.8 از 966 رأی