نمونه کلاهبرداری در مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک

نمونه کلاهبرداری در مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک:

شخصی به موجب سند رسمی، قسمتی از ملک خود را مشاعا به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال تقاضای ثبت آن را به نام خودش (بدون ذکر و استثناء مقدار انتقال داده شده ) می نماید و آگهی نوبتی نسبت به شش دانگ به نام انتقال دهنده منتشر می شود و ظرف مدت قانونی، اعتراضی نمیرسد و تحدید حدود بدون اعتراض به عمل می آید.

پس از انقضای مهلت اعتراضات، ورثه متقاضی ثبت تقاضای خلع ید منتقل الیه و مطالبه اجرت المثل می نماید و انتقال گیرنده به سند انتقال استناد کرده و خود را مالک معرفی می کند و با توجه به مراتب مذکور، آیا دادگاه باید خواهان ها را مالک شش دانگ شناخته  و حکم به نفع آنان صادر نماید یا خیر ؟

نکته: ضمنا نسبت به ملک مذکور سند مالکیت صادر نشده است.

در مورد انتقال قسمتی از ملک به موجب سند رسمی به دیگری قبل از تقاضای ثبت تمامی ملک را نموده و بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به کل ملک به نام انتقال دهنده و انقضای مدت اعتراض و عدم وصول اعتراض و اینک در دفتر املاک تا کنون به ثبت نرسیده ماده22 قانون ثبت حاکم بر قضیه بوده و دادگاه با توجه به مقررات قانون ثبت متقاضی ثبت را بایستی مالک بشناسد .

در صورتیکه انتقال گیرنده به ادعای مالکیت قسمتی از ملک مورد بحث باقی باشد می تواند برابر ماده 105 و 106 قانون ثبت به مراجع صالحه و همچنین در صورتی که مدعی باشد حین قبول تقاضای ثبت انتقال دهنده ملک را بر حسب سند رسمی انتقال گرفته و متصرف بوده می تواند جهت اجرای مقررات ماده 25 قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نماید .

ماده 25 قانون ثبت :

هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی ایجاد شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد. | ماده واحده مرتبط با کلاهبرداری در مالکیت

ماده 105 قانون ثبت : 

جز در موارد ماده 33 ( راجع به بیع شرط و امثال آن ) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مسئولیت از او شده ، تقاضای ثبت بنماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده،  ولی در موقع ثبت ملک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد . | ماده واحده مرتبط با کلاهبرداری در مالکیت

ماده 106 قانون ثبت :

 مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده است، تقاضای ثبت آن ملک نماید یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند در تمام این موارد علم وراث باید بوسیله امضاء یا مهر یا نوشته بخط او محرز شود. | ماده واحده مرتبط با کلاهبرداری در مالکیت

نمونه کلاهبرداری در مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک از زبان وکیل ملکی تهران، وکیل کلاهبرداری و وکیل اثبات مالکیت با داشتن بیش از 18 سال تجربه در کلیه دعاوی امور ملکی

رتبه: 4.8 از 966 رأی