کاهش مجازات تعزیری در نظام نیمه آزادی

کاهش مجازات تعزیری در نظام نیمه آزادی

آشنایی محکومین حبس به چگونگی پذیرش نظام نیمه آزادی و کاهش مجازات تعزیری

همانطور که همگی قائل به درک موضوع هستیم، برای محکومین، امکان کاهش مجازات تعزیری از اهمیت زیادی برخوردار است. نظام نیمه آزادی تدبیری بدیعی است که در سال 92 قانونگذار به جهت ارفاق به محکومین حبس در نظر گرفت و در ماده 57 قانون مجازات اسلامی تصریح نمود…

به عبارت بهتر نظام نیمه آزادی (قانون کاهش مجازات تعزیری)، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود.

ولی اخیراً جناب رئیس مجلس شورای اسلامی به ترویج قانون کاهش مجازات تعزیری پرداخت و در مورد نظام نیمه آزادی یک تبصره به ماده 57 قانون مجازات اسلامی اضافه نمود و به نظر می رسد ماحصل این ماده قانونی بدینگونه باشد .

متن قانون جدید کاهش مجازات تعزیری

دادگاه صادر کننده حکم قطعی حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار در صورتی که محکوم،  یک چهارم حبس را تحمل کرده باشد می تواند وبه شرطی که

شاکی گذشت کند

 و محکوم تامین مناسب بسپارد

 و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، بدهد و یا

 مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی بنماید

 یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح

یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است،

 و البته دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

 همچنین م در مورد محکومین که بهر دلیل در حبس به سر می برند در صورت شرایط فوق الذکر  می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است

اما در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدون اینکه محکوم،  یک چهارم حبس را بگذراند از همان ابتدا می تواند با واجد شرایط مذکور

(یعنی  گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.)

شایان توجه است که بر اساس این قانون ، محکوم  هم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

 

نقل از: وکلای مجرب کیفری تهران، وکلای پایه یک دادگستری تهران با بیش از 18 سال سابقه در انجام پرونده های کیفری و حقوقی، وکیل کیفری تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی