چگونگی جبران خسارت پس از فسخ بیع

سوال: در صورت مستحق للغیر در آمدن تمام یا قسمتی از مبیع، بر اساس ماده 391 قانون مدنی فروشنده ملزم است که ثمن را مسترد نماید ، در این خصوص آیا منظور از ثمن در این ماده همان مبلغی است که خریدار پرداخت نموده یا قیمت روز ملاک است

مطابق ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده و قیمت روز ملاک نمی باشد و علاوه بر ان بایع از عهده غرامت وارده بر مشتری نیز بر اید و غرامات در این ماده شامل هزینه هایی از قبیل مخارج ایاب ذهاب و نگهداری بیع و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و انتقال آن است که خریدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است. بدیهی است تعیین میزان غرامت و نحوه محاسبه آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. که عندالزوم با جلب نظر کارشناس باید اقدام شود ( نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 8252/7د مورخ 8/12/1386)

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی