اعتبار وصیت نامه شفاهی

اعتبار وصیت نامه شفاهی

اعتبار وصیت نامه شفاهی

وکیل متخصص ارث تهران در خصوص وضعیت اعتبار وصیت شفاهی اینچنین توضیح میدهد:

مطابق قانون مدنی اثبات و اعتبار وصیت در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به ویژه ماده 291 آن به خوبی بر می آید که وصیت شفاهی ( وصیت نامه شفاهی ) اعتبار ندارد و با شهادت نمی توان آن را اثبات کرد، مگر این که اشخاص ذینفع به صحت وصیت اقرار کنند ولی، شورای نگهبان در نظر شماره 2639-4/8/67 اعلام کرده است که ماده 291 قانون امور حسبی بر خلاف موازین شرعی است .

به اعتبار نظر شورای نگهبان وصیت شفاهی ( وصیت نامه شفاهی ) با شهادت شهود قابل اثبات است، زیرا که نسخ مواد 1306 و 1308 قانون مدنی در مقابل قانون امور حسبی قانون عام جدید است و با نسخ مواد آن قانون، قانون خاص (وصیت) نسخ نمی شود و باید به عنوان استثناء در کنار قانون عام حفظ شود .

در همین راستا بیشتر بدانید:

اقسام وصیت

 فواید و معایب تنظیم وصیت نامه

ضرورت اهلیت موصی

شفاف سازی در خصوص برخی از ابهامات وصیت

رتبه: 4.8 از 966 رأی