مهر و موم اموال غیر منقول در چه صورتی امکان پذیر است ؟

مهر وموم اموال غیر منقول در صورتی ممکن است اموال منقول ( اموال متوفی ) در آنجا باشد ولی چنانچه اموال منقول در تصرف کسی و در جایی غیر از امول غیر منقول باشد ، در این صورت نمی توان از مرجع قضایی درخواست مهر و موم اموال غیر منقول نمود ولی بهرحال در مورد اموال غیر منقولی که در آن امول منقول است شخص متقاضی ملزم است پس از این عمل پلاک ثبتی آن را به اداره ثبت اسناد و املاک محل متذکر شود ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه) شماره 36/88/7 مورخ 16/6/1388

رتبه: 4.8 از 966 رأی