معنای خیار در قانون

خیار ومعنای آن از منظر حقوقی

برخی ازعقد (قرارداد ها در قانون معین  شده ه است که برخی از این عقود ها که به راحتی نمی توان آن را فسخ کرد ( مانند عقد بیع ،عقد صلح عقد اجاره  عقد حواله ….، و نام آنها عقود لازم است و قانون شرایط و موارد فسخ این عقود را بیان کرده و به عبارت بهتر  قانون مدنی ایران که در مبحث عقود، از حقوق اسلامی منبعث شده تحت شرایطی اختیار فسخ برای طرفین عقد پیش بینی کرده است که در اصطلاح  حقوقی به آنها  خیار می گویند مانند خیار غبن،خبار غیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه ،خیار تخلف شرط، خار رویت و تخلف وصف، خیار تاخیر ثمن، خیار شرط، خیارحیوان، خیار مجلس،

رتبه: 4.8 از 966 رأی