مجازات نظام نیمه آزادی

از رویکردهای قانون جدید مجازات اسلامی نظام نیمه آزادی شایان توجه است:

بدینگونه که در ماده 56 این قانون چنین مشعر است:نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود

این نوع مجازات مذکور در فصل 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است برای اولین بار است که قانونگذار ایران از این تأسیس حقوقی به نفع برخی متهمین متذکر می شود ولی اعطای (این تسامح) در مجازات را قانونگذار منوط به شرایط متعدد در نظر گرفته است. به طوری که در ماده 57 این قانون چنان بیان شده:

در حبس های تعزیری درجه 5 تا7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بربزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد، همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. و در تحلیل آن می توان بدینکونه شرایط را احصاء کرد.

1-در حبس های تعزیری درجه 5 تا7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی

2- سپردن تأمین مناسب

3- تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی،

4-مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بربزه دیده موثر است،

5-محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد،

6-همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و

7 -دادگاه موظف به رسیدگی است

شایان ذکر است که مهمترین مطلب در این ماده منوط به اعلام رضایت کتبی خود محکوم علیه است، یعنی محکموم علیه بایستی تقاضای صدور حکم نظام نیمه آزادی از دادگاه صادرکننده حکم نماید و به همین لحاظ است که قانونگذار در ذیل این ماده متذکر شده دادگاه موظف به رسیدگی به این موضوع است. و نکته دیگر آنکه همانطور که در اول ماده قید شده دادگاه می تواند درخواست نظام نیمه آزادی را با رعایت کلیه این شرایط از محکوم علیه بپذیرد.

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی