مجازات پنج تا بیست سال حبس برای جرم سرقت

مجازات پنج تا بیست سال حبس و شلاق برای سارق

وفق ماده 651 قانون مجازات  اسلامی که اظهار میدارد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد:

1-سرقت در شب واقع شده باشد .

2- سارقین دو نفر یا بیش تر باشند.

3-یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند

تبصره ( الحاقی 22/8/1387)

1- منظور از سلاح گرم ار قبیل تفنگ و نارنجک

2- اسلحه سرد از قبیل قمه یا شمشیر یا کارد، چاقو، پنجه بوکس

 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کارد های سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن ها و سر نیزه های قابل نصب بر روی تفنگ

4- انواع اسحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی یا تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی