قراربازداشت موقت متهم

یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت متهمان است.

محاسن قرار بازداشت موقت:

1- به موجب این قرار متهم در زندان نگاه داشته می شود تا از فرار، تبانی یا از بین بردن دلایل جرم جلوگیری شود، مهمترین مقررات در این خصوص مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت هستند که امکان بازداشت موقت متهم را در شرایطی فراهم میکنند

ماده 32 مواردی را که بازداشت موقت مجاز است وماده 35 مواردی را که بازداشت موقت الزامی است، مشخص میکند این قرار تامین کیفری در مورد متهم صادر می شود.

2- احتساب حبس پیش از صدور حکم مجازات نهایی

تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر کرده است، چنانچه محکوم علیه، قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازاتهای بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند، تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، دادگاه باید به میزان باز داشت قبلی وی کسر کند.

اگرمجازات مورد حکم، حبس باشد محاسبه بازداشت قبلی و کسر آن از مجازات حبس مشکلی ایجاد نمی کند اما نکته جالت توجه این است که تبصره مذکور کسر مدت بازداشت را نه فقط از مجازات حبس بلکه از مجازات های تعزیری و بازدارنده دیگر پیش بینی کرده است بنابرین مثلا اگر مجازات موضوع حکم جزای نقدی باشد، نیز باید مدت بازداشت قبلی یا تبدیل آن به جزای نقدی محاسبه و از مجازات مورد حکم کسر شود .

رای وحدت رویه

این نظر را دوان عالی کشور در سال 1380در رای وحدت رویه شماره 654 مورد تایید قرار داده و به اختلافاتی که دراین خصوص وجود داشت پایان بخشیده است رای وحدت رویه 654 مصوب 10/07/1380تاکید میکند به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده است و عدم محاسبه ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادی های فردی است بنابرین به حکم تبصره مذکور کاستن مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و تیدیل آن به جزای نقدی قانونی است

معایب قرار بازداشت موقت متهمان

  شخصی که اگر چه دلایلی برای ارتکاب جرم از سوی وی وجود دارد اما هنوز کاملاٌ به این دلایل رسیدگی نشده است و ممکن است آنها را کافی بداند یا به هر دلیلی متهم را تبرئه کند یا حتی ممکن است وی را مجرم بشناسد و به مجازات محکوم کند در هر حال تکلیف مدت زمانی که متهم قبل از صدور حکم در زندان بوده چه می شود ؟

نقل از وکیل و مشاور حقوقی

رتبه: 4.8 از 966 رأی