مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

آیا می دانید هرکس برای فریب، تظاهر به مدارج عالی کند که دارای آن مدارک نباشد مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم فصل ۸ مجازات می شود و در این خصوص ماده واحده ای در مورخه ۸۸/۱۲/۱۶ تحت قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی تدوین و مصوب شده است.

متن ماده واحده: استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانیین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره: استفاده غیر مجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون روزنامه مجله تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

متن ماده ۵۵۶: هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانه ها مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره : استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

رتبه: 4.8 از 966 رأی