طرح دعوای تخلیه زمین های کشاورزی

به عنوان مثال شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت  تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است …….اداره کل حقوقی قوه قضائیه  در نظریه مشورتی شماره 7/6011مورخ 1378/8/22 چنین اضهار نظر نموده است :

اجاره زمینهای کشاورزی و مزروعیهمان طور که در بند 2 ماده 2 قانون روابط موجر و  مستاجر مصوب 1356 نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است طبق ماده 494 قانون مدنی با انقضای مدت اجاره چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستاجر حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود مالک می تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید همچنین به لحاظ این که عقد اجاره طبق ماده موصوف با انقضای مدت بر طرف می شود خواهان می تواند دعوای خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانوناٌ با هم متفاوت نیستتند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود

رتبه: 4.8 از 966 رأی