صندوق تأمین خسارتهای بدنی

وقتی برای شخصی حادثه ای رخ می دهد و سبب خسارت بدنی شود و برای جبران خسارت افرادی که در تصادفات از حادثه ای خسارت بدنی دیده اند و شخصی که مسبب این خسارت شده باشد، فرار کند و یا دسترسی به باعث و بانی عامل خسارت، امکان پذیر نباشد و یا وضعیت مالی او وخیم باشد و از بیمه هم برخوردار نباشد مانند شخص بی بضاعتی که ، مقصر حادثه ای شود که به شخص دیگر صدمه بدنی وارد کند.

در این صورت شخص زیان دیده مجاز است برای جبران خسارت بدنی خود (دیه) به اداره کل بیمه مرکزی مراجعه نماید و دیه خود را پس از اثبات وضعیت فوق الذکر از صندوق بیمه مرکزی اخذ نماید و مستند آن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 16/4/1387 می باشد. و براساس آخرین تخصص، وفق ماده 10 قانون مذکور دیه افراد زیان دیده بدنی از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران تأمین می گردد.

رتبه: 4.8 از 966 رأی