رسیدگی توام دعوای تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر با دعوای تخلیه

رسیدگی توام دعوای تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر با دعوای تخلیه

 به عنوان مثال چنانچه مستاجر دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر به دادگاه تقدیم نموده باشد و مالک با طرح دعوای متقابل تخلیه عین مستاجره را در خواست نماید ، آیا دادگاه باید قرار رسیدگی توام صادر نماید یا خیر و در این حالت تعیین میزان حق کسب یا پییشه یا تجارت چگونه است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره: 9544/7 مورخ15/12/1385

با عنایت به این که حسب استعلام، دعوای مستاجر به طرفیت مستاجر به خواسته اصدار حکم تجویز انتقال منافع عین مستاجره  به غیر و دعوای متقابل مالک (موجر) به طرفیت مستاجر به خواسته تخلیه عین مستاجره ، ضمن اعلام مخالفت با انتقال منافع مورد اجاره به غیر، مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 2/5/1356 است، دادگاه می تواند به استناد ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رسیدگی توام به هردو پرونده را صادر و با جلب نظر کارشناس میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت را تعیین کند و با توجه به قسمت دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که مقرر می دارد : هرگاه مالک ….. راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در قبال تخلیه مورد اجاره حق کسب وپیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا… دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر وتنظیم سند انتقال….صادر…. می نماید و با عنایت به ماده 28 همان قانون که مقرر داشته : در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب  یا پیشه یا تجارت صادر وقطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود … دادگاه می تواند حکم تخلیه عین مستاجره را با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر صادر کند و در حکم مقرر دارد چنانچه مالک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینیه را به حساب سپرده دادگستری تودیع ننماید و یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر ندهد، مستاجر مجاز است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، منافع مورد اجاره را باسند رسمی به مستاجر جدید انتقال دهدوالا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود اضافه می شود که این نظریه مربوط به اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 است والاغیر.

رتبه: 4.8 از 966 رأی