نقش دیوان عالی کشور

نکته مهم در شناخت نقش دیوان عالی کشور این است که دیوان عالی کشور مرجع خاصی برای رسیدگی دعاوی نیست، زیرا دیوان عالی کشور هیچوقت دعوایی حکم قابل اجرایی صادر نمی کند .

وظیفه دیوان عالی کشور چنین است که حکم مورد فرجام و تجدید نظر را از نظر اجرای درست قوانین بررسی میکند و بدین گونه :

اگر دادگاه تالی قانون را درست اجرا کرده باشد، درخواست تجدید نظر رد می شود و یا حکم صادره ابرام می شود و چنانچه  مورداعتراض وجاهت قانونی داشته باشد، حکم را نقض می کند اما دیوان عالی کشور درباب حکم مجدد اقدام نمی کند و پرونده را برای صدور حکم به دادگاه دیگری، مطابق قواعد آیین دادرسی، ارجاع می کند.

رتبه: 4.8 از 966 رأی