دلالی

مسئولیت دلال

دلالی از شغلهای تجاری محسوب می شود و مطابق ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 که بیان میکند :تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد

 و باز وفق بند 3 ماده 2 همین قانون بیان می کند معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

1………………………

2هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

3………………….

4……………………..

و ماده 335 قانون تجارت : دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاٌ قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت است

 و وفق ماده 337 همین قانون : دلال باید صادقانه عمل کند و بر اساس صداقت بایستی طرف های معامله را از جزئیات مربوط به معامله مطلع نماید حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین معامله انجام دهد و درآخر این ماده  تاکید کرده است دلال در برابر هر یک از طرفین معامله مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد

و ماده 338 قانون تجارت تاکید شده دلال نمی تواند از طرف یکی از افراد معامله وجهی را قبض نماید و یا دینی را بپردازد و یا اینکه دخالت کند و از طرف یکی از طرفین عقد تعهدات او را انجام دهد

و در ماده 339 قانون تجارت دلال را مسوول تمام اشیا و اسنادی بیانکرده است که در ضمن معامله به او سپرده شده است مگر اینکه ثابت کند که از بین رفتن اشیاء و تلف شدن آن  اسناد مربوط به او نبوده است

و حتی در ماده 342 قانون تجارت ، دلال را ضامن صحت امضاء و اعتبار نوشتجات و اسناد طرفین معامله بیان نموده که به جهت دلالی او، آن معامله محقق شده .

و درمواد 347 و346 قانون تجارت عنوان شده در صورتی که دلال در معامله سهم داشته باشد با آمره خود تضامنی ،مسئول اجرای تعهد خواهد بود .

راجع به اجرت دلال برابر ماده 348 قانون تجارت بیان میکند در صورتی که معامله به راهنمائی و یا باو وساطت او تمام شده باشد .

و اگر دلال با طرف دیگر خود تبانی نماید و یا از طرف دیگر وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد .

در مقابل اگر درمعامله شرط شده باشد مخارجی را که دلال می کند به او پرداخت می شود در این صورت دلال مستحق مخارجی که کرده است، خواهد بود، حتی اگر آن معامله محقق نشود مستند ماده 351 قانون تجارت

و باز وفق ماده 352 قانون تجارت اگر معامله به طرق قانونی انجام نگیرد (فسخ شود) و یا با رضایت طرفین محقق نشود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود

شایان ذکر است دلالی معاملات ممنوعه (مانند دلالی مشروبات الکلی) اجرت ندارد .

و در مورد حق الزحمه مطابق قانون ( ماده 354 قانون تجارت ) به عهد طرفی است که او را مامور انجام معمله نموده مگر اینکه در قرارداد خصوصی غیر از این ترتیب مقرر نموده باشند.

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی