فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری)

فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری)

1- جرم خصوصی یعنی (وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، جنبه خصوصی دارد و در این مورد چنانچه کسی در کنار دعوای عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضررو زیان کرده باشد ) به این شخص مدعی خصوصی می گویند.

2- جرم عمومی جرمی است: وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود و ارتکاب عمل مجرمانه وی موجب مخل نظم عمومی شود. مانند قتل و آدم ربایی و ولگردی، حمل اسلحه غیر مجاز، شرب خمر که این گونه جرائم غیر قابل اسقاط و با گذشت مشتکی عنه ساقط نمی شود و از سوی دیگر بزهکاری که مرتکب جرمی شده است که جرم وی عمومی باشد وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شود دیگر قابلیت توقیف ندارد مگر در مواردی که قانون معین کرده است.(مانند فوت متهم یا فسخ مجازات قانونی و مرور زمان و امر مختوم بها)

رتبه: 4.8 از 966 رأی